Regulamin

Regulamin serwisu internetowego  Biura Podróży POLRIDER

Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego Biura Podróży POLRIDER
Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określają prawa i obowiązki użytkowników Serwisu.
Właścicielem Serwisu internetowego Biuro Podróży POLRIDER ,
www.polrider.com jest firma Biuro Podróży POLRIDER z siedzibą w Nowej Soli  67-100 Nowa Sól ul. św. Barbary 2 , NIP 925-000-64-80 REGON 970505447 działając jako agent turystyczny oraz organizator własnych imprez turystycznych wpisany do rejestru organizatorów Turystyki Marszałka Województwa Lubuskiego nr  10/04 . Serwis umożliwia Państwu dokonywanie rezerwacji i zakup imprez turystycznych poprzez udostępnienie systemu rezerwacji internetowej www.polrider.com. Zamówienie rezerwacji lub zakup wycieczki może nastąpić również telefonicznie w biurze POLRIDER pod numerem 68 4583377 oraz osobiście w siedzibie firmy POLRIDER . Opublikowane na stronach internetowych www.polrider.com materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

§ 1. Podstawowe objaśnienia    
1. Touroperator (Organizator) – organizator prezentowanych na stronach serwisu ofert turystycznych.
2. Agent – biuro turystyczne, którego działalność polega na prezentowaniu oraz stałym pośredniczeniu w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz Organizatorów posiadających wymagane dokumenty w kraju (zezwolenia ) a także na rzecz innych usługodawców posiadających siedzibę w kraju.
3. Konsultant - pracownik serwisu internetowego Biura Podróży POLRIDER zajmujący się kompleksową obsługą Klienta związaną z prezentowanymi ofertami na stronach portalu.
4. Klient – osoba składająca zapytanie ofertowe lub wykupująca imprezę turystyczną, pobyt w hotelu, bilet autokarowy, bilet lotniczy lub polisę ubezpieczeniową.
5. Umowa – zgłoszenie – umowa zawarta pomiędzy Klientem a Organizatorem imprezy za pośrednictwem Agenta zawierająca szczegółowe dane dotyczące wykupionej imprezy a także dane osób w niej uczestniczących. Po jej podpisaniu przez Klienta staje się prawnie wiążąca dla obu stron.
6. Warunki uczestnictwa – integralna część umowy – zgłoszenia , regulujące wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Klienta.
7. Impreza turystyczna – usługa wykonywana przez Touroperatora ii(Organizatora) na rzecz Klienta zawierająca program oraz świadczenia objęte wspólną ceną.
8. Serwis – serwis internetowy Biura Podróży POLRIDER

§ 2. Zasady korzystania z Serwisu internetowego 
1. Korzystając z Serwisu akceptują Państwo warunki określone w niniejszym Regulaminie i ponoszą własną odpowiedzialność za czynności wynikające z korzystania z Serwisu.
2. Klient korzysta z Serwisu tylko w swoim imieniu. Jeśli czyni to w imieniu osoby trzeciej, oznacza to, że posiada ważne w świetle prawa pełnomocnictwo. Za działanie bez pełnomocnictwa lub z przekroczeniem jego granic ponosi pełną odpowiedzialność.
3. Dokonywanie zapytań o rezerwację z użyciem fałszywego nazwiska lub cudzego nazwiska bez ważnego pełnomocnictwa jest niedopuszczalne i zabronione poprzez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
4. Rezerwacja i zakup imprezy turystycznej jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją warunków uczestnictwa Organizatora wycieczki turystycznej oraz zapisów niniejszego Regulaminu.
5. Biuro Podróży POLRIDER nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisu będzie przebiegało bez wad, usterek, przerw czy braku możliwości połączenia z Systemem Rezerwacji Internetowej oraz że rezultat poszukiwań sprosta Państwa oczekiwaniom, co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych z serwisu informacji.
6. Dane osoby, rezerwującej imprezę turystyczną, powinny zgadzać się z danymi w paszporcie, lub w dowodzie osobistym przy podróżach na terenie Unii Europejskiej pod rygorem nie zrealizowania wykupionych świadczeń. W przypadku niezgodności danych osobowych zawartych w rezerwacji z danymi w wyżej wymienionych  dokumentach, dokonana zapłata za niezrealizowane z tego powodu świadczenia nie podlega zwrotowi. Dokonując rezerwacji klient powinien posiadać odpowiednie i aktualne dokumenty umożliwiające odbycie podróży, w tym ważny paszport, dowód osobisty , wizy lub inne dokumenty konieczne dla odbycia podróży .

§3. Zawarcie umowy o imprezę turystyczną 
Zarezerwowanie wycieczki turystycznej może odbyć się następująco:
1. Na stronach
www.polrider.com zostają udostępnione oferty turystyczne wybranych Touroperatorów (Organizatorów)  zawierające szczegółowy program, świadczenia oraz koszty imprezy.
2. Po zapoznaniu się i wybraniu przez Państwa interesującej oferty można dokonać wstępnej rezerwacji poprzez formularz rezerwacyjny (klikając „Rezerwuj”), drogą e-mailową lub telefonicznie bezpośrednio u Konsultanta pod nr Infolinii 68 4583377.
3. Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego, e-maila z rezerwacją lub wstępnego zapisu telefonicznego Konsultant Biura Podróży POLRIDER sprawdza dostępność miejsc dla wybranej imprezy.
4. Otrzymując potwierdzenie dostępności miejsc przesyłamy do Państwa (faksem, e-mailem) lub przekazujemy osobiście wszelkie informacje oraz dokumenty potrzebne do zapisu na imprezę (umowę oraz warunki uczestnictwa w imprezie).
5. Po podpisaniu umowy dokonujecie Państwo wpłaty (zaliczki lub całej kwoty za imprezę) na wskazany przez Konsultanta Biura Podróży POLRIDER numer rachunku bankowego. Wpłaty można dokonać kartą kredytową , on-line e-przelewem, tradycyjnym przelewem bankowym, przekazem pocztowym lub osobiście gotówką.
6. W momencie podpisania umowy zawarta zostaje Umowa pomiędzy Klientem a Organizatorem imprezy za pośrednictwem Agenta.
7. Potwierdzenie zapłaty czy to zaliczki lub całej należności za imprezę turystyczną jest zakończeniem rezerwacji i dokonaniem sprzedaży świadczeń.
8. W każdym czasie mogą Państwo skontaktować się z Biurem Podróży POLRIDER  aby uzyskać odpowiedzi na temat statusu swojej rezerwacji, dodatkowych informacji o zarezerwowanej wycieczce turystycznej lub uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące Państwa wyjazdu.
9. Na minimum 24 godziny przed wylotem powinni Państwo skontaktować się z Biurem Podróży POLRIDER aby potwierdzić godziny wyjazdu/wylotu.
10. Biuro Podróży POLRIDER poinformuje Państwa każdorazowo o wszelkich zmianach w rezerwacji wycieczki turystycznej na podstawie otrzymanego komunikatu od Organizatora.

§4. Ochrona danych osobowych 
1. Wszystkie Dane osobowe udostępniane przez Państwa w trakcie procedury rezerwacyjnej na stronach Serwisu internetowego Biura Podróży POLRIDER wprowadzane do systemu, drogą e-mailową lub telefonicznie będą przetwarzane przez Biuro Podróży POLRIDER zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz.U nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późniejszymi zmianami.
2. Biuro Podróży POLRIDER przetwarza dane osobowe niezbędne do nawiązania, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego (świadczenia usług przez Biuro Podróży POLRIDER) które podane zostały w formularzu rejestracyjnym, drogą e-mailową lub telefonicznie.
3. Wysyłając Formularz Rezerwacyjny, przesyłając swoje dane osobowe e-mailem lub telefonicznie wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie przez Biuro Podróży POLRIDER swoich danych osobowych w celach administracyjnych i statystycznych oraz w celu świadczenia przez Biuro Podróży POLRIDER usług marketingowych polegających na promowaniu usług Biura Podróży POLRIDER i jego partnerów.
4. Wysłanie formularza rejestracyjnego po oznaczeniu opcji (Tak) w odniesieniu do opcji handlowych, stanowi wyrażenie zgody na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
5. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych. Biuro Podróży POLRIDER przestrzega prawa do ochrony prywatności i gwarantuje wszystkim użytkownikom logującym się i rejestrującym w serwisie, że dane będą właściwie chronione zgodnie z przepisami prawa polskiego tj ustawą o ochronie danych osobowych  (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Wszyscy użytkownicy Serwisu pozostają anonimowi i tylko od ich decyzji zależy czy i kiedy zalogują się bądź zarejestrują w Serwisie. Wypełnienie formularza rezerwacyjnego oznacza zgodę użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z obsługą klienta oraz w celach marketingowych. Podanie przez użytkownika portalu danych osobowych jest dobrowolne i związane wyłącznie z procedurą rejestracji i zakupu oferty turystycznej. Biuro Podróży POLRIDER zobowiązuje się nie ujawniać, nie odsprzedawać i nie wymieniać osobom trzecim danych osobowych zarejestrowanych użytkowników zgromadzonych w systemie w trakcie rejestracji .Każdy z użytkowników ma prawo do modyfikacji swoich danych. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych wszyscy użytkownicy, którzy dokonali rejestracji lub logowania się w serwisie mogą usuwać lub modyfikować swoje dane osobowe. Zarówno rejestracja jak i usunięcie swoich danych osobowych z serwisu jest dobrowolne i odbywa się poprzez wysłanie e-maila: polrider@polrider.com
Biuro Podróży POLRIDER będzie informowało o wszelkich zmianach w polityce ochrony prywatności, które mogą wynikać ze zmian w polskim prawie lub zmian wynikających z profilu działalności firmy .
6. Udostępnienie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji usługi. W każdej chwili macie Państwo prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania, a także do żądania ich usunięcia.

§5. Cena imprezy turystycznej 
1. Cena zakupionej wycieczki turystycznej obejmuje wszystkie składniki zawarte w opisie wycieczki turystycznej, a w szczególności: opłatę za zakwaterowanie, opłatę za środek transportu (nie dotyczy wycieczek z dojazdem własnym), opłatę za świadczenia dodatkowe zgodne z opisem wycieczki, podatki, opłaty paliwowe i lotniskowe w przypadku wycieczek lotniczych, inne zgodne z opisem wycieczki.
2. Organizator wycieczki może zmienić lub wycofać ze sprzedaży ofertę już po dokonaniu rezerwacji. Rezerwacja taka zostanie anulowana bez ponoszenia przez Państwa jakichkolwiek kosztów. Biuro Podróży POLRIDER nie ma wpływu na dokonywanie zmian przez Organizatora imprezy. Zasady dokonywania tych zmian określone są każdorazowo w umowie-zgłoszeniu lub w warunkach uczestnictwa, jaką podpisują Państwo przy dokonywaniu rezerwacji.
3. Z uwagi na fakt, że cena wycieczki turystycznej może być wyrażona przez niektórych Organizatorów zarówno w PLN jak i w walutach obcych, cena za wycieczkę turystyczną może ulec zmianom, wynikającym z dziennego kursu danej waluty, jednakże zmiana ceny nie może nastąpić w okresie 20 dni przed datą wyjazdu.
4. Ceny mogą ulec zmianie z powodów określonych przez Touroperatora przewidzianych w jego warunkach uczestnictwa.
5. Ostateczna cena zakupu imprezy turystycznej nie jest gwarantowana przez Biuro Podróży POLRIDER w momencie dokonywania przez Państwa rezerwacji, aż do chwili uzyskania przez Biuro Podróży POLRIDER ostatecznego potwierdzenia Państwa rezerwacji od Organizatora wycieczki turystycznej.
6. Biuro Podróży POLRIDER zastrzega sobie prawo do anulacji rezerwacji założonej przez Państwa oraz pełnego zwrotu wpłaconej kwoty w sytuacji, gdy na skutek błędów technicznych w systemie rezerwacyjnym Biura Podróży POLRIDER zostały podane błędne ceny w opisie zarezerwowanej przez Państwa imprezy turystycznej.

§6. Regulowanie płatności    
1. Terminy oraz kwoty wpłat za imprezę określa Organizator w warunkach uczestnictwa, o czym dodatkowo poinformuje Państwa konsultant.
2. Pierwsza wpłata (zaliczka) a także druga wpłata powinny zostać uregulowane w terminach przekazanych Państwu przez Konsultanta Biura Podróży POLRIDER w potwierdzeniu rezerwacji oraz Umowie.
3. Agent ostatecznej rezerwacji u Organizatora zamówionej przez Klienta imprezy dokonuje w momencie przesłania przez Klienta wpłat zgodnie z terminami w potwierdzeniu i umowie na wskazany przez Agenta numer konta bankowego.
4. W przypadku, gdy termin rezerwacji jest krótszy niż data wpłaty zaliczki oraz drugiej płatności określona przez Organizatora a także ofert last minute, ofert specjalnych oraz ostatnich miejsc w samolocie Klient zobowiązany jest do wpłaty całej kwoty za imprezę oraz niezwłocznego przesłania do Konsultanta podpisanych dokumentów i potwierdzenia zapłaty mailem lub faksem.
5. Przy wpłacie zaliczki, Konsultant Biura Podróży POLRIDER udzieli Państwu szczegółowych informacji na temat harmonogramu dalszych dopłat do pełnej ceny wycieczki.
6. W Biurze Podróży POLRIDER mają Państwo do wyboru następujące formy płatności:
- Przelew bankowy,
- Przekaz pocztowy,
- Wpłata gotówkowa 

 

• Płatność przelewem bankowym
Przelew należy dokonać w terminie wskazanym przez Konsultanta Biura Podróży POLRIDER. W przypadku ofert last minute prosimy o jak najszybsze dokonanie wpłaty i przesłanie potwierdzenia do Biura Podróży POLRIDER. Potwierdzenie przelewu należy przesłać na numer fax. 68 4583377  lub na e-mail
polrider@polrider.com

Przelewy należy dokonywać na konto:
Biuro Podróży POLRIDER 67-100 Nowa Sól św. Barbary 2
Konto BGŻ 51 2030 0045 1110 0000 0402 4590
W treści przelewu należy podać numer płatności (rezerwacji), imię i nazwisko, miejsce wyjazdu i termin wyjazdu.

 

• Płatność przekazem pocztowym
Dopuszcza się możliwość płatności przekazem pocztowym, jeżeli rezerwacja jest dokonywana na minimum 14 dni robocze przed terminem rozpoczęcia imprezy turystycznej.
Płatności przekazem pocztowym należy dokonać na konto
Biuro Podróży POLRIDER 67-100 Nowa Sól św.Barbary 2
Konto BGŻ 51 2030 0045 1110 0000 0402 4590

 W treści przekazu należy podać numer płatności (rezerwacji), imię i nazwisko, miejsce wyjazdu i termin wyjazdu. Potwierdzenie przelewu należy przesłać na numer fax. 68 4583377  lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: polrider@polrider.com
Przekaz pocztowy należy nadać nie później niż w następnym dniu roboczym po dokonaniu rezerwacji imprezy turystycznej.

 

• Płatność gotówką
Wpłat gotówkowych można dokonywać w siedzibie Biura Podróży POLRIDER

§7. Zmiana rezerwacji    
Dokonanie zmian w rezerwacji po zakupie wycieczki turystycznej możliwe jest na warunkach określonych przez Organizatora imprezy. Dokonując zmian powinni Państwo liczyć się z możliwością wystąpienia kosztów manipulacyjnych zgodnie z warunkami uczestnictwa Organizatora wycieczki turystycznej. Dokonanie zmian w rezerwacji imprezy turystycznej możliwe jest poprzez e-mail, polrider@polrider.com podając nazwisko i numer rezerwacji lub przez kontakt telefoniczny z konsultantem pod numerem telefonu 68 4583377.
                           
§8. Anulowanie rezerwacji  
1. Klient, któremu nieprzewidziane sytuacje uniemożliwią uczestnictwo w wykupionej imprezie może zrezygnować z imprezy na zasadach określonych w zaakceptowanych warunkach uczestnictwa danej imprezy.
2. W dniu zakupu imprezy turystycznej Klient może jako dodatkową opcję wykupić ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy. Konsultant Serwisu Biura Podróży POLRIDER przedstawi wszystkie szczegóły dotyczące ubezpieczenia.
3. Rezygnację z wybranej imprezy lub pobytu Konsultanci Biura Podróży POLRIDER przyjmują wyłącznie w formie pisemnej poprzez wysłanie drogą elektroniczną lub listownie (listem poleconym) lub złożenie rezygnacji w siedzibie lub oddziałach Biura Podróży POLRIDER .
4. Po otrzymaniu od Klienta rezygnacji Konsultant niezwłocznie przekaże pismo do Organizatora.
5. Biuro Podróży POLRIDER zastrzega możliwość anulowania imprez turystycznych przez Organizatorów na zasadach zawartych w ogólnych warunkach uczestnictwa Organizatora.
6. Biuro Podróży POLRIDER nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w rezerwacji lub za anulowanie rezerwacji przez Organizatora wycieczki.
7. Informacje o ewentualnych zmianach w Państwa rezerwacji dokonanych przez Organizatora wycieczki, przesyłane będą przez Biuro Podróży POLRIDER pod wskazany w formularzu adres e-mail lub będą przekazywane telefonicznie.

§9. Obsługa posprzedażowa   
1. W każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z Biurem Podróży POLRIDER i uzyskać odpowiedzi na temat statusu swojej rezerwacji, dodatkowych informacji o zarezerwowanej wycieczce turystycznej lub uzyskać odpowiedzi na inne pytania dotyczące Państwa wyjazdu.
2. Na minimum 24 godziny przed wylotem powinni Państwo skontaktować się z Biurem Podróży POLRIDER aby potwierdzić godziny wyjazdu/wylotu.
3. Biuro Podróży POLRIDER poinformuje Państwa każdorazowo o wszelkich zmianach w rezerwacji wycieczki turystycznej na podstawie otrzymanego komunikatu od Organizatora.

§10. Postępowanie reklamacyjne   
W przypadku, gdy nie są Państwo zadowoleni z odpowiedniego wykonania umowy przez Organizatora mają Państwo prawo do złożenia reklamacji w zakresie związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Organizatora świadczeń zawartych w umowie zakupionej w Biurze Podróży POLRIDER wycieczki turystycznej. Reklamacje należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres Organizatora wycieczki turystycznej. Reklamacje rozpoznaje Organizator na zasadach opisanych w warunkach uczestnictwa danej wycieczki turystycznej.
Dokładamy wszelkich starań, aby usługi świadczone przez Biuro Podróży POLRIDER były najwyższej jakości. W przypadku niezadowolenia z powodu jakości obsługi w Biurze Podróży POLRIDER mają Państwo również prawo do złożenia reklamacji. Reklamacje związane z jakością obsługi przez Biuro Podróży POLRIDER należy składać na adres siedziby firmy lub wysyłać je na adres internetowy
polrider@polrider.com Biuro Podróży POLRIDER rozpatrzy Państwa reklamację w terminie nieprzekraczalnym 14 dni od daty otrzymania. Prawidłowo złożona reklamacja powinna, zawierać co najmniej: oznaczenie Usługobiorcy tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania (może zawierać także adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy, co ułatwi kontakt z Usługobiorcą) oraz opis reklamowanego faktu lub usługi. Reklamacje, które nie zawierają wskazanych danych nie będą rozpatrywane.
§11. Postanowienia końcowe   
1. W sprawach nieuregulowanych przez postanowienia niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Biuro Podróży POLRIDER rozstrzygane są przez sądy powszechne, rzeczowo i miejscowo właściwe według ustawy.
3. Biuro Podróży POLRIDER nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie osób korzystających z usług świadczonych przez Biuro Podróży POLRIDER, wynikające z faktu nie odbycia podróży w przypadku występowania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a także z przyczyn niezależnych od Biura Podróży POLRIDER, w szczególności strajku pracowników linii lotniczych, pracowników portów lotniczych, itp.
4. Korzystając z usług świadczonych przez Biuro Podróży POLRIDER oświadczają Państwo, że wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu są dla Państwa jasne i zrozumiałe i akceptują Państwo wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu bez uwag.